ใบสมัครสอบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
 
ขั้นตอนที่ 1 : กรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วนและสมบูรณ์
1.
* คำนำหน้าชื่อ นาย นาง นางสาว อื่นๆ
* ชื่อ  *นามสกุล 
* Name * Surname  (ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ)
(โปรดระบุชื่อและนามสกุลของท่าน ให้ตรงตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชนโดยไม่ต้องกรอกคำนำหน้าชื่อ)
* เพศ ชาย  หญิง
* สัญชาติ * เชื้อชาติ * ศาสนา
* วัน เดือน ปี เกิด   
(อายุต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครคือ วันที่ 6 มกราคม 2560)
(ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร คือ ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2530 เป็นต้นไป)
(ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร คือ ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2525 เป็นต้นไป)
* เลขประจำตัวประชาชน
บัตรประชาชนออกให้ ณ * อำเภอ/เขต * จังหวัด
* สถานที่เกิด จังหวัด * ภูมิลำเนา
2.
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ อาคาร หมู่ที่
ตรอก/ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด     รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน  (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง 9 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 029999999 ต่อ 122)
โทรศัพท์เคลื่อนที่  (โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง 10 หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 0819999999)
E-mail
3. * สถานภาพ โสด สมรส หย่าร้าง หม้าย
ชื่อคู่สมรส คำนำชื่อ นาย นาง นางสาว อื่นๆ (เช่น ยศ หรือฐานันดรศักดิ์) ระบุ
ชื่อ นามสกุล
สัญชาติ อาชีพ
4. อาชีพปัจจุบัน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน บาท
สถานที่ทำงาน กอง/แผนก
วัน เดือน ปี ที่เริ่มงาน-ปัจจุบัน (เช่น 15/10/2555 - 15/11/2557)
อายุงาน ปี เดือน
5. *ชื่อบิดา คำนำชื่อ
* ชื่อ *นามสกุล
*สัญชาติ *อาชีพ
* ชื่อมารดา คำนำชื่อ นาง นางสาว อื่นๆ (เช่น ยศ หรือฐานันดรศักดิ์) ระบุ
* ชื่อ *นามสกุล
*สัญชาติ *อาชีพ
6. * ประวัติการศึกษา
กรณีที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ไม่ต้องกรอกข้อมูลใด ๆ ในช่องวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งสิ้น
ระดับการศึกษา * ปริญญาตรี * ปริญญาโท ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา
สาขา/วิชาเอก
สถาบัน
ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
เกียรตินิยม
ปี พ.ศ. ที่ศึกษา
(เริ่ม-สิ้นสุด)
- - -
7. การฝึกอบรม/สัมมนา
หลักสูตรการฝึกอบรม ระยะเวลาการฝึกอบรม
วัน / เดือน / ปี
จัดฝึกอบรมโดย

8. ประสบการณ์การทำงาน (เรียงจากปัจจบัน)
ชื่อหน่วยงาน ชื่อตำแหน่ง/
ลักษณะงาน
เงินเดือนสุดท้าย
ก่อนออก
วัน/เดือน/ปี
เข้า-ออก
เหตุผลที่ลาออก
-
-
-
-
-
9. ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ [ดูเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในประกาศ]
TOEFL คะแนน เมื่อวันที่  
( โดยผลสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ คือ มีผลทดสอบตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2558 เป็นต้นไป)
โดยวิธี Internet - based Testing (79 คะแนนขึ้นไป โดยผลสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ จึงได้รับการยกเว้น)
IELTS คะแนน เมื่อวันที่  
(6.0 คะแนนขึ้นไป จึงได้รับการยกเว้น โดยผลสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบคือ มีผลทดสอบตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2558 เป็นต้นไป)
CU-TEP คะแนน เมื่อวันที่  
(80 คะแนนขึ้นไป จึงได้รับการยกเว้น โดยผลสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบคือ มีผลทดสอบตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2558 เป็นต้นไป)
ยังไม่ได้ทำการสอบ
10. กรณีอยู่ระหว่างการชดใช้ทุนรัฐบาลหรือทุนของส่วนราชการ โปรดระบุชื่อทุน แหล่งทุนและระยะเวลาที่ยังต้องชดใช้ทุน
 
11. ความรู้ความสามารถพิเศษ 
 
12. งานอดิเรก/ เรื่องที่สนใจเป็นพิเศษ 
 
13. กิจกรรมทางสังคม/ สโมสร 
 
14. * บุคคลอ้างอิงที่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของท่าน
* ชื่อ * นามสกุล * ตำแหน่ง
* สถานที่ทำงาน * โทรศัพท์
15. ท่านต้องการรับบริการเสริม SMS / email แจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวการสมัครสอบของหน่วยงานหรือไม่
(ค่าบริการเสริมจาก INET 20 บาท โดยบริการเสริมไม่เกี่ยวข้อง กับ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.))
รับข่าวสารผ่านบริการเสริม SMS / Email
      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความใดเป็นความเท็จ หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและยกเลิกการเข้าร่วมโครงการได้ทันที
       ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2554 ดังนั้น หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137
 

กรุณาป้อนข้อมูลที่ปรากฎด้านข้าง

Reload Image
กรุณาตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง  ก่อนกดปุ่ม     โดยเฉพาะเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ ชื่อ - นามสกุล
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น